•  

Privaatsustingimused

Vastutav andmetöötleja
Ettevõtte nimi: Titaankapital OÜ (bränd Välikäimla.com)
Aadress: Jaama tn. 3, Rapla linn, Raplamaa
Telefon: +372 555 555 86
E-post: rendi@valikaimla.com
Koduleht: www.valikaimla.com


Privaatsustingimused kehtivad alates 01.05.2021

Isikuandmete kaitse on meie töös väga oluline ning suhtume oma klientide ja koostööpartnerite andmetesse täie tõsidusega.

Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid Titaankapital OÜ järgib, leiate sellest dokumendist, milliseid isikuandmeid Titaankapital OÜ teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel on neile ligipääs.

Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning võtke meiega julgesti ühendust, kui teil tekib sellega seoses täiendavaid küsimusi või ettepanekuid. Nagu enamik teisigi ettevõtteid, kogub Titaankapital OÜ andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.valikaimla.com viiakse seal läbi mõni toiming. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed.


Küll aga kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:
• kasutaja e-postiaadress – liitumine uudiskirjaga või maandumislehe kaudu;
• kasutaja nimi ja e-postiaadress – kui olete saatnud meile kirja;
• veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli kasutamisel.


Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. Titaankapital OÜ austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

Terminoloogia ja definitsioonid


Titaankapital OÜ privaatsuspoliitika baseerub GDPR-il. Meie poolt rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui ka meie lepingulistele klientidele ning koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest üheselt aru, oleme lahti kirjutanud olulisemad terminid. Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;
Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud. Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.
Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Titaankapital OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Titaankapital OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio.  

Milliseid isikuandmeid Titaankapital OÜ kogub ja kuidas neid kasutatakse?


Veebilehe statistika
Titaankapital OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta www.valikaimla.com kodulehte külastades muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga. Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Titaankapital OÜ  automatiseeritud tööriista Google Analytics ja Facebook Pixcel.

Täpsem info tingimuste kohta on kirjeldatud siin.
Logid
Server, mis majutab www.valikaimla.com veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.


Mis on küpsised? Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehti külastate.


Kuidas Titaankapital OÜ  kasutab küpsiseid?


www.valikaimla.com koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel.
Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.
Pea meeles, et kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad püsida arvutis päevades, kuudes või aastaid. Taolised küpsised aitavad suunata teile ka internetireklaami.


Küpsiste keelamine ja kustutamine
Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.


Profileerimine
www.valikaimla.com võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida www.valikaimla.com veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.


Päringud
Kui soovite www.valikaimla.com kodulehe kaudu osta www.valikaimla.com teenust või saada selle kohta rohkem teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi, kasutades Chati võimalust või saates e-kirja aadressile rendi@valikaimla.com
Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber), ettevõtte nimi ja kontaktandmed, aadress. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte ja selle esindajate kohta. Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi Titaankapital OÜ  töötajad või lepingulised koostööpartnerid. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka meile IT-teenuseid pakkuv koostööpartner.


Titaankapital OÜ teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kolmandatele isikutele kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.
Titaankapital OÜ kliendi tellimusel osutab Titaankapital OÜ  tehnilist abi andmetöötluses, kuid sellest ei muutu andmete omandi- ja vastutussuhe. Päringutest kogutud isikuandmeid säilitame nii kaua kuni kehtib allkirjastatud kliendileping. Kui kliendilepingut ei allkirjastatud, siis säilitatakse isikuandmeid vaid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) 5 aastat alates päringu esitamisest. Titaankapital OÜ  -il on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks.

Teenuse osutamine klientidele
Kui Titaankapital OÜ osutab teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.
Titaankapital OÜ  klientide isikuandmeid töötleme eelkõige kliendilepingute ja pakkumiste ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed, ametipositsioonid ning krediidiinfo päringust saadud andmed ettevõtte ja selle esindajate kohta. Loetletud isikuandmeid töötleme nii kaua kuni kehtib leping ning nendele pääseb ligi lisaks Titaankapital OÜ  töötajatele meie lepinguline raamatupidaja. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate
meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. Kliendisuhte ajal ja 7 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil (müügistatistika) ning kliendilepingute arhiveerimiseks. Titaankapital OÜ -l on õigustatud huvi teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks ja oma klientidega seotud dokumentide säilitamiseks.
Võlgnevuste tekkimisel haldame Teie isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse või kui arve läheb üle kahe kuu maksetähtaja, siis peame võlgnevuse avaldama avalikes kanalites (näiteks Creditinfo) ja üle kolme kuu, peame edastama võlgnevuse kohtusse. Titaankapital OÜ -l on õigustatud huvi oma klientidelt võlgnevusi sisse nõuda, kui võlgnevusi peaks tekkima klientidele osutatud teenuste puhul.
Töötleme klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 3 aastat peale kliendisuhte lõppu ka teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks. Titaankapital OÜ -l on õigustatud huvi säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

Turundus
Titaankapital OÜ
soovib oma klientide, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid Titaankapital OÜ teenuste kohta ning muud Titaankapital OÜ  ärisektoriga seotud informatsiooni.
Liitudes meie uudiskirjaga veebilehel www.valikaimla.com, saadame teile edaspidi e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest blogipostitusest maksimaalselt üks kord kuus. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti.
Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole taoliseks isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Nõusolek ei aegu, aga kui te ei soovi enam turunduslike teateid saada, siis saate end mugavalt kirja lõpus oleva lingi (“eemalda
listist” või “unsubscribe”) abil listist eemaldada. Samuti jääb teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduslikul eesmärgil.
Titaankapital OÜ saadab teile e-kirja, võib Titaankapital OÜ koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku.
Võime hinnata enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist. See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. Titaankapital OÜ -l on õigustatud huvi mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot. Teadke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö lookalike audience) Facebookis, Google’is, LinkedInis ja/või Instagramis reklaame. Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid maksimaalselt 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest.
Titaankapital OÜ -l on õigustatud huvi saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast infot.

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi Titaankapital OÜ töötajad või lepingulised partnerid. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT teenuseid ja raamatupidamist pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi kaitsta
Kontakteerudes Titaankapital OÜ -ga e-posti rendi@valikaimla.com  teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:
• õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
• õigust isikuandmete parandamisele;
• õigust isikuandmete kustutamisele;
• õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
• õigust nõusoleku tagasivõtmisele.
Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest. Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta esmalt ühendust meiega, kirjutades selleks rendi@valikaimla.com Kui kokkulepet ei saavutata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioon-le.


Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Titaankapital OÜ veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid e-posti või telefoni teel.
Kui Teil tekib meie andmetöötlusega küsimusi, pöörduge julgesti meie poole saates päringu rendi@valikaimla.com